Over Rezervi Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Over rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayı ve kalitesini ifade eder. Başka bir ifadeyle over rezervi, kadının doğurganlık potansiyeli, hamile kalma kapasitesidir.
مصدر عنوان إنترنت : http://fatmabolkan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141:over&catid=1:latest-news

Over rezervini değerlendirmenin bir çok yolu vardır. Geçmişte uygulanan ancak halen pratikte kullanılmayan yöntemler kısaca özetlenebilir:
-Klomifen Sitrat yükleme testi( Ccct)
-Gonadotropin Analoğu Stimülasyon Testi ( Gast)
-Eksojen FSH Over Rezervi Testi ( Efort)

Pratikte kullanılan yöntemler:

- Mensin (adetin) 2-3 (ideal olmak üzere) 4. günü FSH, ESTRADİOL (e2), LH

- Aynı dönemde antral follikül sayımı

-İNHİBİN-B

-Adet gününden bağımsız olarak AMH (anti mülleryen hormon)

FSH ve ESTRADİOL ölçümü

Bazı klinisyenler tarafından terk edilse de halen overdeki follikül rezervi hakkında fikir vermesi açısından FSH, E2 ölçümleri faydalı olmaktadır. 3. gün FSH seviyesi follikül kümesinin boyutunun indirekt bir ölçüsüdür. FSH'ın sikluslar arasındaki farklılıkları sık görülen problemdir. Bu nedenle 3 siklus ardışık yapılacak ölçümlerin daha sağlıklı oldu önerilmektedir.

Anormal bazal FSH seviyeleri için geniş bir eşik aralığı kullanılır (4-25 IU/L)

Hastaların tek siklus ölçümlerine bakarak over rezervi hakkında kesin konuşmak yanlıştır. Bu ölçümler bazen menopoz durumu için yapılsa da benzer handikaplar görülebilir.

FSH ölçümü 17 IU/L, bazı IVF merkezlerinde 15 IU/L ve üzerinde ise aynı ayda tedaviye başlanmamaktadır.

Azalmış over rezervini gösteren belirteçlerden bir diğeri normal FSH konsantrasyonuna karşılık artmış bazal E2 konsantrasyonudur. Bu durum azalmışfollikül rezervi sonucu inhibin seviyelerinde azalma sonucu ortaya çıkan erken luteal foliküler seçilmeye bağlı prematür luteal FSH yükselir. Erken follikül seçilmesine bağlı yükselen E2 aslında hafif yüksek olan FSH'yı feed-back etki ile düşürür.

Bir çok çalışma E2 düzeyinin 70 pg/ml ve üzerinde olması durumunda IVF başarısının düştüğünü göstermiştir.

AMH transforming büyüme faktörü beta ailesindendir ve granulosa hücrelerinde yapılmaktadır. 6 mm 'den küçük folliküllerde en yüksek oranda yapılmaktadır. Serum AMH düzeyi antral follikül sayısı ile güçlü korelesyon gösterir ve sikluslar arası değişkenlik göstermez.

AMH seviyelerinin tespiti kötü cevabın belirlenmesinde sikluslar arası farklılığın olmaması ve reseptör polimorfizminden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle bazal FSH ölçümüne göre daha değerli bulunmuştur.

AMH düzeyi ile PCOS şiddeti arasında bağlantı bulunmaktadır.

AMH: 0.2 ng/ml altında veya 1-5 pmol/l arası overde kötü rezerv belirtisi kabul edilmektedir.

AMH düzeyinin çok yüksek olması da PCO 'li hastalarda tedaviye yanıtı hakkında fikir verir.

Antral Follikül Sayımı (AF); transvajinal ultrason ile overlerde görebildiğimiz 2-10 mm arası folliküllerin sayımıdır. AF sayısının yüksekliği tedaviye yanıt verecek yumurtaların fazlalığı ile koreledir. Tvusg ile overlerde hiç AF görülemediği durumlarda AMH düzeyi ve yaşı dikkate alarak siklus iptaline gidilebilir.


تعليقات

تحميل...

المؤلف

المقالات ذات الصلة